web安全总结 笔记

web安全总结

文件上传漏洞: low 无验证文件格式,直接上传一句话木马。 medium 限制jpeg格式,浏览器设置代理(本地ip或者其它),用burp...
阅读全文